Playbook Ansible Instalujący FTP

---
 - hosts: <twojserwer>
  become: True
  vars:
   password: <twojehaslo>

  tasks:
   ##### Instalacja usługi
   - name: Instalacja FTP
    dnf:
     name: vsftpd
     state: present
   ##### Uruchomienie usługi
   - name: enable FTP
    service: name=vsftpd state=started enabled=yes
    become: yes
   ##### Tworzenie użytkownika do ftp
   - name: Tworzenie użytkownika
    user:
     name: niuniek
     password: "{{ password | password_hash('sha512') }}"
     state: present
   - name: Stworzenie katalogu i nadanie uprawnień
    ansible.builtin.file:
     path: /home/ftpuser/ftp_dir
     state: directory
     recurse: yes
     mode: u=rwx,g=rx,o-rwx
     owner: niuniek
     group: niuniek
   - name: Dodanie użytkownika do FTP user_list
    lineinfile:
     path: /etc/vsftpd/user_list
     line: 'niuniek'
     ###Kopiowanie pliku konfiguracyjnego na serwer FTp
   - name: Kopiowanie Ustawień
    ansible.builtin.copy:
     src: vsftpd.conf
     dest: /etc/vsftpd/
   ##### Restart usługi
   - name: restart FTP
    service: name=vsftpd state=restarted enabled=yes
    become: yes
   #konfiguracja firewalla
   - name: Odblokowanie portu
    firewalld:
     port: 20-21/tcp
     permanent: yes
     state: enabled
   - name: Przeładuj firewalld
    systemd:
     name: firewalld
     state: reloaded
 • Mirosław Mielniczyn

  16 września 2021 o 21:18 Odpowiedz

  Wielkie dzieki 🙂
  Dodam ten playbook do mojej kolekcji playbooków w Ansible.

  Pozdrawiam
  Mirosław Mielniczyn

  • baronarek

   18 września 2021 o 08:32 Odpowiedz

   Nie ma sprawy 🙂

Dodaj komentarz


Copyright © 2020 WP Idea. Grupa ADM sp. z o.o.